سایدینگ تا حدی در منطقه نیژنی نوگورود

مسئولان منطقه نیژنی نوگورود دستورالعملی را صادر كردند كه براساس آن ممنوعیت استفاده از تعدادی از مواد مدرن در هنگام تعمیرات در مؤسسات دولتی وابسته به وزارت فرهنگ منطقه ای – در از جمله جانبداری

همانطور که توسط “Podzem” با اشاره به خدمات مطبوعاتی دولت منطقه گزارش شده است ، تعمیر چنین ساختمان هایی باید به گونه ای انجام شود که “معماری و هویت منحصر به فرد قلمرو را نقض نکند.”

مشخص شده است که این تصمیم نه تنها برای محافظت از “ظاهر تاریخی” بلکه براساس ملاحظات ایمنی در برابر آتش گرفته شده است.