مسئله نژادی مطرح شده در پاریس اپرا

این متن همچنین خواستار ارتقا diversity تنوع قومی در جامعه و مبارزه با برشهای تبعیض آمیز در زبان است. به عنوان مثال ، از کلمه “Negro” کاملاً منصرف شوید.

نام “رقص سرخپوستان کوچک” از باله “La Bayadère” قبلاً به “رقص کودکان” تغییر نام داده است و “سالن سیاه پوستان” اخیراً “سالن کاریاتیدها” شده است. < / span>

همچنین تهیه کفش و جوراب شلواری رقصنده باله متناسب با رنگ پوست آنها برای رقصندگان باله نیز الزامی است.

مدیر جدید تئاتر الكساندر نف به كمیسیون ها دستور داد كه این مسئله را مطالعه كنند و یافته های خود را تا اواسط دسامبر ارائه دهند.