م institutionsسسات فرهنگی مسکو فقط با بلیط الکترونیکی مجاز هستند

15.10.2020
قوانین جدیدی برای ورود به کلیه م institutionsسسات فرهنگی در مسکو در حال اجرا است.

از 19 اکتبر ، فقط بلیط های الکترونیکی معتبر هستند. دستور مربوطه توسط بخش مربوطه از دفتر شهردار پایتخت تهیه شده است. در این سند همچنین آمده است که برگزار کنندگان رویدادها باید الزامات مربوط به حصول اطمینان از فاصله اجتماعی را در یک صندلی به چپ ، راست ، در مقابل و پشت سر یک بازدید کننده فردی یا گروهی از افراد رعایت کنند. در این دستورالعمل آمده است: “برای ردیف های بیرونی و مکان های نزدیک راهروها ، فاصله اجتماعی کاملاً از سایر بازدیدکنندگان در نظر گرفته می شود و یا فاصله از سایر بازدیدکنندگان حداقل 1.5 متر است.”

“Orpheus”

15.10.2020