آلمان تئاترها و سالن های کنسرت

20/10/29/2020 را تعطیل می کند
تئاترها و سالن های کنسرت آلمان برای یک ماه بسته می شوند.

دولت از 2 نوامبر در ایجاد ارتباط بین شهروندان محدودیت ایجاد می کند. این اقدام باید به کنترل افزایش موارد کمک کند. رئیس جمهور امانوئل مکرون اقدامات مشابهی را در فرانسه اعلام کرد. کلیه م institutionsسسات فرهنگی فرانسه در تاریخ 30 اکتبر بسته خواهند شد و حداقل تا اول دسامبر بسته خواهند بود.

“Orpheus”

29.10.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید