گریگوری سوکولوف کنسرت های خود را در اسپانیا لغو کرد

08/14/2020
div class = “h_img” readability = “16.716666666667”>

به گفته برگزارکنندگان ، این هنرمند 70 ساله تصمیم به ترک ایتالیا ، جایی که دائمی در آن زندگی می کند ، نکرد. دلیل این مرحله آخرین سفارش مقامات ایتالیایی است که براساس آن ، پس از بازگشت به کشور از اسپانیا ، یونان ، کرواسی و مالت ، کلیه مسافران باید تحت آزمایش اجباری کروناویروس قرار گیرند. در نتیجه ، اجرای پیانیست در هر دو جشنواره لغو شد.

” Orpheus “< / em>

14.08.2020