مدارس هنری کودکان در محور دهه کودکانه

مدارس مجهز به آلات موسیقی ، رسانه و تجهیزات فیلم ، تجهیزات ویژه صحنه ، کمکهای آموزشی فنی از جمله تجهیزات متناسب با نیازهای ویژه کودکان معلول. همچنین برنامه ریزی شده است 400 دانشکده هنر کودک مدرن شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>