مدارس هنری کودکان در محور دهه کودکانه

مدارس مجهز به آلات موسیقی ، رسانه و تجهیزات فیلم ، تجهیزات ویژه صحنه ، کمکهای آموزشی فنی از جمله تجهیزات متناسب با نیازهای ویژه کودکان معلول. همچنین برنامه ریزی شده است 400 دانشکده هنر کودک مدرن شود.