به چهره های فرهنگی جوایز دولتی

<اعطا می شود. / div>

نه تنها فرهنگیان ، بلکه کسانی که از این صنعت حمایت می کنند و سهم بزرگی در توسعه آن دارند ، عناوین بالایی دریافت می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>