به چهره های فرهنگی جوایز دولتی

<اعطا می شود. / div>

نه تنها فرهنگیان ، بلکه کسانی که از این صنعت حمایت می کنند و سهم بزرگی در توسعه آن دارند ، عناوین بالایی دریافت می کنند.