رهبر ارکستر پاتریک داون قبل از اکران La Monnais

10.09.2020 درگذشت
رهبر ارکستر پاتریک داون در بلژیک در سن 58 سالگی درگذشت.

او اندکی قبل از تمرین در سالن اپرای La Monnais ، جایی که استاد در حال آماده سازی اولین مراسم بزرگداشت “این است پایان؟ ” ژان لوک فافامپ. این تئاتر قصد داشت فصل را در 12 سپتامبر با این تولید خاص افتتاح کند. “نوازندگان ، خوانندگان و کل کارکنان تئاتر از آنچه اتفاق افتاده شوکه شده اند ، تمرینات به حالت تعلیق درآمده است” ، – اظهار داشت: مدیر La Monnet Peter de Kaluve. پاتریک داون شاگرد پیر بولز و پیتر ایتوس بود.

Orpheus

09/10/2020