تئاتر اپرا و باله یکاترینبورگ نمایش های

را لغو کرد

بیست هنرمند ویروس کرونا را تأیید کرده اند. بیشتر رقصنده های باله بیمار هستند ، اما افراد زیادی در اپرا ، گروه کر و ارکستر حضور دارند.

نمایش نخست برنامه با باله های “ناپل” و “تغییرات سالیری” نیز به تاریخ دیگری موکول شده است.

بلیط ها تا تاریخ 8 نوامبر در دفاتر فروش بلیط قابل برگشت هستند.

طی دو هفته گذشته ، روزانه بیش از 200 فرد آلوده در منطقه Sverdlovsk ثبت شده است.