النا باشكیروا ریاست بنیاد مندلسون

23.10.2020
پیانویست النا باشكیروا به عنوان رئیس بنیاد فیلیكس مندلسون در لایپزیگ منصوب شد كه از خانه موزه آهنگساز پشتیبانی می كند.

آپارتمان هشت اتاقه در 12 Goldschmidtstrasse تنها اقامتگاه نوازنده است. امروز این موزه همچنین یک مرکز تحقیقاتی مهم را در خود جای داده است. رئیس جدید بنیاد و موزه ، النا باشكیروا ، همچنان به هدایت جشنواره موسیقی مجلسی اورشلیم و هدایت جشنواره آهنگ در برلین ادامه خواهد داد.

“Orpheus”

23.10.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید