لا اسکالا در معرض تهدید تعطیلی

اکنون حداکثر ظرفیت تئاتر ، که در شرایط عادی بیش از دو هزار صندلی است ، به 700 کاهش یافته است. به گفته مدیر ، ” La Scala »توسط دومینیک مایر ، اگر این تعداد کاهش یابد ، موسسه باید کاملاً بسته شود.