لا اسکالا در معرض تهدید تعطیلی

اکنون حداکثر ظرفیت تئاتر ، که در شرایط عادی بیش از دو هزار صندلی است ، به 700 کاهش یافته است. به گفته مدیر ، ” La Scala »توسط دومینیک مایر ، اگر این تعداد کاهش یابد ، موسسه باید کاملاً بسته شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>