ریاضیدان در Zaryadye

آواز می خواند

“ریاضیدان” یک اپرای چندرسانه ای گروتسک است که تصویر یک ریاضیدان را به عنوان یک دانشمند و فرد آسیب پذیر ، وسواس در خدمت به علم نشان می دهد. لیبرتو بر اساس بخشهایی از بحثهای معروف علمی استوار است – هم در ظهور مکانیک کوانتوم و هم امروز ، که منجر به الگوی جدید کوانتومی در جهان می شود.

این تولید همچنین از قطعه ای از متن رمان ژان پوتوکی “نسخه خطی موجود در ساراگوسا” ، مینیاتور دانیل خرمس “ریاضیدان و آندری سمیونوویچ” و شعرهای خود دانشمندان استفاده می کند. این اجرا شامل ترجمه ادبی به انگلیسی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>