وزارت فرهنگ شورای دیجیتالی سازی

09/21/2020 ایجاد خواهد کرد
ساختار جدید در وزارت فرهنگ ظاهر خواهد شد.

شورای تحول دیجیتال صنعت را ایجاد می کند. این شامل متخصصانی از م institutionsسسات فرهنگی تابعه مانند ارمیتاژ ، موزه پوشکین ، تئاتر ماریینسکی و سایر سازمانهای برجسته در زمینه هنر خواهد بود. آنها توانایی ها را توسعه می دهند ، یک تئاتر دیجیتال ، یک موزه دیجیتال نقاشی می کنند و مدل هایی از فضاهای مجازی ایجاد می کنند. آنها در نظر دارند متخصصان IT را برای مشاوره در مورد موضوعات خاص در کار شرکت دهند. وزارت فرهنگ قبلاً اعلام کرده بود که به دلیل همه گیری ، ارتباط این پیشنهاد افزایش یافته است. در دوره قرنطینه انگیزه جدیدی برای گسترش دیجیتالی شدن محتوا وجود دارد.

“Orpheus”

09/21/2020