یک مسکووی در آپارتمان خود یک ویولن استرادیواریوس پیدا کرد

کورنوسوف خاطرنشان کرد که این ساز در شرایط مطلوبی نیست: هیچ سیم ندارد ، یک پایه از دست رفته است. این مرد قصد دارد ویولن را برای مرمت و ارزیابی اولیه به کارگاه ببرد.