فیلارمونیک مسکو بودجه اضافی به مناسبت صد سالگی خود

17.09.2020 دریافت خواهد کرد
بیش از سه میلیارد روبل از بودجه اضافی برای اطمینان از فعالیت تئاترها و سازمان های کنسرت در دو سال آینده تخصیص خواهد یافت.

بیش از نیمی از این مبلغ به موسسات موسیقی برجسته کشور تعلق می گیرد: تئاتر بولشوی ، تئاترهای اپرا و باله ماریینسکی و نووسیبیرسک. لیست دریافت کنندگان وجوه دولتی نیز شامل فیلارمونیک دانشگاهی دولتی مسکو است. وی 200 میلیون روبل در رابطه با جشن صد سالگی دریافت خواهد کرد.

“Orpheus”

17.09.2020

مقاله مرتبط  "فرمول موفقیت" برای متقاضیان دانشگاه های خلاق