فیلارمونیک مسکو بودجه اضافی به مناسبت صد سالگی خود

17.09.2020 دریافت خواهد کرد
بیش از سه میلیارد روبل از بودجه اضافی برای اطمینان از فعالیت تئاترها و سازمان های کنسرت در دو سال آینده تخصیص خواهد یافت.

بیش از نیمی از این مبلغ به موسسات موسیقی برجسته کشور تعلق می گیرد: تئاتر بولشوی ، تئاترهای اپرا و باله ماریینسکی و نووسیبیرسک. لیست دریافت کنندگان وجوه دولتی نیز شامل فیلارمونیک دانشگاهی دولتی مسکو است. وی 200 میلیون روبل در رابطه با جشن صد سالگی دریافت خواهد کرد.

“Orpheus”

17.09.2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>