فیلارمونیک مسکو با بازگشت گسترده بلیط های فصلی

مدیر کل موسسه الکسی شالاشوف در رفتار بینندگان اصولاً یک م psychologicalلفه روانشناختی و انتظار اقدامات محدود کننده جدید می داند. به گفته وی ، “موج دوم همه گیری و محدودیت های جدید برای بیش از 65 سال هنگام ایجاد موج جدیدی از بازگشت ، چنین احساساتی را ایجاد کرد. علاوه بر این ، بازگشت بلیط های فصلی کاملاً غیر قابل توجیه و توجیه پذیر نبود. ” شالاشوف خاطرنشان کرد که “بدون حمایت اضافی در سال 2021 ، همان امسال ، این فرهنگ دوام نخواهد آورد ، زیرا وضعیت به طور اساسی بهبود نخواهد یافت.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>