پلاژیا به عنوان یک هنرمند ممتاز روسیه

خواننده Pelageya عنوان ایالتی را دریافت کرد – اکنون او یک هنرمند افتخار یافته فدراسیون روسیه است.

در شبکه اجتماعی ، سرویس مطبوعاتی این هنرمند پیام کوتاهی در مورد ارائه رگالیا در تئاتر بولشوی منتشر کرد.

در پیام آمده است: “نشان ، هویت ، همه چیز بزرگ شده است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>