پلاژیا به عنوان یک هنرمند ممتاز روسیه

خواننده Pelageya عنوان ایالتی را دریافت کرد – اکنون او یک هنرمند افتخار یافته فدراسیون روسیه است.

در شبکه اجتماعی ، سرویس مطبوعاتی این هنرمند پیام کوتاهی در مورد ارائه رگالیا در تئاتر بولشوی منتشر کرد.

در پیام آمده است: “نشان ، هویت ، همه چیز بزرگ شده است.”