یک پیانیست از سن پترزبورگ رکورد جهانی

را ثبت کرد

از 25 سپتامبر تا 27 سپتامبر ، او 50 ساعت مستقیم بازی کرد. بنابراین ، نوازنده هنگامی که در اوایل ماه سپتامبر 42 ساعت و 24 دقیقه بداهه خوانی کرد ، توانست از رکورد قبلی خود در جهان پیشی بگیرد.

تمام 50 ساعت پیانیست در زیر درخشان ترین شی art هنری نمایشگاه باغ رویاها – ماه عظیم – نشست. برای تشویق ، نوازنده نوشیدنی های انرژی زا مصرف نکرد. به گفته ایشداولتوف ، موقعیت رنگارنگ و حمایت مخاطبان به او کمک کرد تا به هدف خود برسد.