یک پیانیست از سن پترزبورگ رکورد جهانی

را ثبت کرد

از 25 سپتامبر تا 27 سپتامبر ، او 50 ساعت مستقیم بازی کرد. بنابراین ، نوازنده هنگامی که در اوایل ماه سپتامبر 42 ساعت و 24 دقیقه بداهه خوانی کرد ، توانست از رکورد قبلی خود در جهان پیشی بگیرد.

تمام 50 ساعت پیانیست در زیر درخشان ترین شی art هنری نمایشگاه باغ رویاها – ماه عظیم – نشست. برای تشویق ، نوازنده نوشیدنی های انرژی زا مصرف نکرد. به گفته ایشداولتوف ، موقعیت رنگارنگ و حمایت مخاطبان به او کمک کرد تا به هدف خود برسد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>