پوتین نشان افتخار

را به بویارسکی اعطا کرد

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان اعطای نشان افتخار به میخائیل بویارسکی بازیگر را امضا کرد.

در این سند آمده است که این جایزه به دلیل سهم هنرمند مردم در توسعه هنر و فرهنگ روسیه و همچنین سالها کار پربار حاصل می شود.