پوتین نشان افتخار

را به بویارسکی اعطا کرد

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان اعطای نشان افتخار به میخائیل بویارسکی بازیگر را امضا کرد.

در این سند آمده است که این جایزه به دلیل سهم هنرمند مردم در توسعه هنر و فرهنگ روسیه و همچنین سالها کار پربار حاصل می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>