موزه های مسکو علیه تعطیلی

مدیر موزه پوشکین ، مارینا لوشاک گفت که سالن های موزه جادار و ایمن هستند: تعداد بسیار کمی بازدید کننده وجود دارد ، همه ماسک دارند. مدیریت موزه تاریخی خاطرنشان می کند که آنها قبلاً “با یک چهارم بار معمول” کار می کردند. سرویس مطبوعاتی گالری ترتیاکوف گفت که آنها منتظر توضیحات وزارت فرهنگ هستند.