یارانه تئاترها و سالن های کنسرت در سن پترزبورگ

افزایش می یابد

“که بیش از 167 میلیون روبل. برای اجراهای جدید و فعالیت های تور در نظر گرفته شده است. “در این پیام آمده است.

خاطرنشان می شود که دولت شهر هنگام تنظیم بودجه سال جاری ، یارانه تئاترها و سازمان های کنسرت را برای انجام وظیفه دولتی به طور کامل حفظ کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>