تاتیانا تولستایا “نویسنده سال” شد

” نویسنده سال “و” شاعر سال “جوایز در مسکو دریافت شد. جایزه بزرگ به نویسنده تاتیانا تولستایا و شاعر باخیت کنژیف اهدا شد. هیئت منصفه شامل ایگور ولگین شاعر ، ماکسیم زامشف ، روزنامه نگار ، ناشر ، ماکسیم آملین ، شاعر ، دیمیتری وودننیکوف مقاله نویس و ماریا واتوتینا شاعر بود.

هیئت منصفه همچنین به شاعر النا پچرسکایا و نویسنده تاتیانا روبسوا اشاره کرد.

انتخاب از 3 هزار نفر انجام شد. در نتیجه این رویداد ، حدود 100 جلد کتاب مسابقه منتشر شد.