تاتیانا تولستایا “نویسنده سال” شد

” نویسنده سال “و” شاعر سال “جوایز در مسکو دریافت شد. جایزه بزرگ به نویسنده تاتیانا تولستایا و شاعر باخیت کنژیف اهدا شد. هیئت منصفه شامل ایگور ولگین شاعر ، ماکسیم زامشف ، روزنامه نگار ، ناشر ، ماکسیم آملین ، شاعر ، دیمیتری وودننیکوف مقاله نویس و ماریا واتوتینا شاعر بود.

هیئت منصفه همچنین به شاعر النا پچرسکایا و نویسنده تاتیانا روبسوا اشاره کرد.

انتخاب از 3 هزار نفر انجام شد. در نتیجه این رویداد ، حدود 100 جلد کتاب مسابقه منتشر شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>