حرف L از فیلارمونیک لیورپول

به سرقت رفته است

این روزنامه در سرویس نظارت فدرال در زمینه ارتباطات ، فناوری اطلاعات و ارتباطات جمعی ثبت شده است.
گواهی ثبت نام PI شماره 77-15348 مورخ 30 آوریل 2003.

111141 ، مسکو ، خیابان پلخانوا ، 7 ، دفتر 44 [email protected]

تلفن +7 (495) 672-18-62

پروژه مشترک شرکت چند نمایه “Art Center Plus” و

آژانس اطلاعاتی “موزیکال کلوندایک”

توسعه وب سایت – دفی