بودجه پروژه ملی “فرهنگ”

افزایش خواهد یافت

پروژه ملی “فرهنگ” ، طراحی شده برای 2019-2024 ، شامل سه پروژه فدرال است: “محیط فرهنگی” ، “افراد خلاق” ، “دیجیتال” فرهنگ “. این پروژه توسط معاون نخست وزیر دیمیتری چرنیشنکو سرپرستی شده است.