بودجه پروژه ملی “فرهنگ”

افزایش خواهد یافت

پروژه ملی “فرهنگ” ، طراحی شده برای 2019-2024 ، شامل سه پروژه فدرال است: “محیط فرهنگی” ، “افراد خلاق” ، “دیجیتال” فرهنگ “. این پروژه توسط معاون نخست وزیر دیمیتری چرنیشنکو سرپرستی شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>