اپرای زوریخ در یک کیلومتری تماشاگران اعضای ارکستر را در اختیار خواهد داشت

09/22/2020
اپرای زوریخ راهی جدید برای کمک به نوازندگان در رعایت قوانین بهداشتی ارائه داده است.

او بر روی تولید جدید “بوریس گودونوف” توسط باری کوسکی آزمایش می شود. در طول اجرا ، ارکستر و گروه کر در سالن تمرین یک کیلومتری تئاتر خواهند بود و از آنجا اجرای آنها به سالن پخش می شود. تکنوازان روی صحنه می مانند. طبق برنامه ریزی انجام شده ، این روش به مدیران تئاتر اجازه می دهد تا فقط تغییرات جزئی در برنامه فصل ایجاد کنند. با این وجود ، این ایده با شک و تردید در مطبوعات سوئیس پذیرفته شد – “Aargauerzeitung” می نویسد: “فصول باز هرگز به این اندازه وحشتناک نبودند.”

“Orpheus”

09/22/2020