یوری نظروف از بیمارستان

مرخص شد

یوری نازاروف هنرمند 83 ساله مردم روسیه پس از ذات الریه دو طرفه از بیمارستان مرخص شد. به گفته دخترش ، این بازیگر اکنون در یک قرنطینه 14 روزه در خانه است.

در اوایل 52 مین بیمارستان در مسکو ، prtista به دلیل عفونت ویروس کرونا مبتلا به ذات الریه دو طرفه شد.