آندری بوریسوف به عنوان مدیر MAMT منصوب شد

وی تا امروز نیز در تئاتر اپرا و باله پرم سمت مشابهی را در اختیار داشت. مدیر جدید قبلاً به تیم یکی از تئاترهای برجسته مسکو معرفی شده است. بوریسوف ، به ویژه در جلسه ای با گروه ، خاطرنشان كرد كه برای وی افتخار بزرگی است كه به تئاتری با سنت های باشكوه برود ، كه “زمانی آزمایشگاه اپرای شوروی محسوب می شد.”

آندری بوریسوف نامزد علوم تاریخی ، استادیار ، شخصیت عمومی و تئاتر است. در سال 1996 ، وی با افتخار از دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی پرم و در سال 2000 فارغ التحصیل شد – دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه با مدرک تاریخ عمومی. Times Modern »با دفاع اولیه از تز دکترای خود” محافظه کاران آمریکایی و چند فرهنگی “.

از سال 2014 تا 2017 ، بوریسف مدیر بایگانی ایالتی سرزمین پرم بود که آن را به یک مرکز فرهنگی فعال تبدیل کرد. در آوریل 2017 ، بوریسف به عنوان مدیر اجرایی تئاتر اپرا و باله پرم منصوب شد و در سال 2019 مدیر کل آن شد.