آکادمی گروه کر Popov رئیس جدیدی دارد

11/05/2020
رهبر الكساندر سولوویف به عنوان رئیس آكادمی هنرهای آوازی پوپوف منصوب شد.

امروز ، 5 نوامبر ، رهبر جدید به تیم معرفی می شود. پیش از سولوویف ، این سمت توسط رهبر گروه سرود الکسی پتروف ، که پس از مرگ ویکتور سرگئیویچ پوپوف ، رهبری گروه کر ترکیبی آکادمی را بر عهده داشت.

الکساندر سولوویف همچنین گروه کر مجلسی هنرستان مسکو ، گروه کر دولتی تولا را هدایت می کند. سمت ریاست کار با دانشجویان خارجی را دارد و استاد گروه رهبری گروه های کر در کنسرواتوار مسکو و موسسه موسیقی شنیتکه است.

11/05/2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید