ارکستر فیلارمونیک نیویورک به موسیقی دانان کمتر پرداخت خواهد کرد

09.12.2020
نوازندگان ارکستر فیلارمونیک نیویورک قراردادی چهار ساله به امضا رساندند که حقوق پایه را یک چهارم کاهش می دهد.

در آینده ، این مبلغ باید به تدریج افزایش یابد ، اما به سطح قبل از بحران نخواهد رسید. پیش بینی می شود در طول عمر قرارداد ، پس انداز در حقوق و دستمزد بیش از 20 میلیون دلار باشد. مقامات فیلارمونیک نیویورک پیش بینی می کنند که لغو فصل جاری منجر به از دست دادن درآمد بلیط تقریباً همین مقدار خواهد شد. حقوق پایه یک نوازنده ارکستر فیلارمونیک نیویورک قبل از همه گیری بیش از 150 هزار دلار در سال بود.

“Orpheus”

09.12.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید