اعتراض لیسئو

خانه اپرای اسپانیا “لیسئو” تمرینات را آغاز کرد.