انجمن «فرهنگ. پرسنل منطقه مسکو» در کراسنوگورسک برگزار می شود

11 مه ساعت 12:00 در کاخ فرهنگ “Podmoskovye” شهر کراسنوگورسک برای اولین بار انجمن “فرهنگ. پرسنل منطقه مسکو”.