برگزارکنندگان کنسرت در حال آماده سازی هستند تا آنها را به سال 2022 موکول کنند

کنسرت های به دلیل همه گیری موکول شده به احتمال زیاد در سال 2022 نمایش داده می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>