تئاترها و سالن های کنسرت فروش بلیط را از سر می گیرند

تئاترها و سالن های کنسرت مسکو فروش بلیط نمایش ها را از سر می گیرند ، که بیش از یک چهارم صندلی های آنها از کل ظرفیت سالن به فروش رسیده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>