تئاترها و سالن های کنسرت فروش بلیط را از سر می گیرند

تئاترها و سالن های کنسرت مسکو فروش بلیط نمایش ها را از سر می گیرند ، که بیش از یک چهارم صندلی های آنها از کل ظرفیت سالن به فروش رسیده است.