“جاده های ویسوتسکی”

در 29 آوریل، برای اولین بار در صحنه بلگورود، کنسرت-اجرای “جاده های ویسوتسکی” برگزار می شود.