جشنواره “ادای احترام به پیروزی”

کنسرت موسیقی آنلاین هنرمند خلق روسیه ، ولادیسلاو اوسپنسکی در مرکز فرهنگی النا اوبرازتسوا