جشنواره بازگشت به تعویق افتاد

11/06/2020
جشنواره موسیقی مجلسی بازگشت امسال برگزار نمی شود ، نمایش به ژانویه 2022 موکول می شود.

بلیط های خریداری شده معتبر خواهند بود ، بلیط ها همچنین می توانند در کنسرواتوار مسکو برای کنسرت های فصل جاری رد و بدل شوند و یا پول پس داده شود. برگزارکنندگان می گویند به دلیل همه گیری ، همه شرکت کنندگان دائمی قادر به حضور نیستند و جمع آوری مخاطب نیز ایمن نیست. جشنواره بازگشت در سال 1998 توسط ویولونیست رومن مینتس و دیمیتری بولگاکوف متکدی تأسیس شد.

“Orpheus”

11/06/2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید