“روسیه جدید” – 30!

در 16 دسامبر ، سالن کنسرت Zaryadye میزبان کنسرت سالگرد یکی از بهترین گروه های سمفونیک در روسیه – ارکستر سمفونیک ایالتی روسیه جدید ، مدیر هنری و رهبر ارکستر – هنرمند مردم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یوری باشمت است.