“روسیه جدید” – 30!

در 16 دسامبر ، سالن کنسرت Zaryadye میزبان کنسرت سالگرد یکی از بهترین گروه های سمفونیک در روسیه – ارکستر سمفونیک ایالتی روسیه جدید ، مدیر هنری و رهبر ارکستر – هنرمند مردم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یوری باشمت است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>