سالن های موزه و نمایشگاه در Zaryadye در حال بسته شدن است

پارک Zaryadye مطابق با فرمان شهردار مسکو سالن های موزه و نمایشگاه را تعطیل می کند.