سالن کنسرت به شکل صدف

2023/04/21
یک سالن کنسرت غیرمعمول در اویان فرانسه ظاهر خواهد شد.

ساختمانی به نام “منبع زنده” (La Source Vive) به صورت پوسته ساخته خواهد شد. در عین حال، معماران قصد دارند تا حد امکان بر محیط طبیعی تأثیر بگذارند و مناظر اطراف را بر هم بزنند. فضای جدید به موسیقی مجلسی اختصاص داده خواهد شد و تکمیل کننده سالن سمفونیک مجاور مربوط به نام مستیسلاو روستروپویچ است که میزبان جلسات موسیقی در جشنواره اویان بود.

“اورفیوس”

2023/04/21

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید