سمفونی نوشته شده با مضامین آهنگ های کوئین در فیلارمونیک سن پترزبورگ اجرا می شود.

در 11 آوریل، سمفونی ملکه تولگا کاشف در سالن بزرگ فیلارمونیک انجمن فیلارمونیک سن پترزبورگ اجرا می شود – یک ترکیب شش قسمتی که با مضامین آهنگ های گروه راک افسانه ای نوشته شده است.