سهمیه بینندگان برای تئاترها و سالن های کنسرت مسکو کاهش یافت

محدودیت های جدیدی در رابطه با رژیم هوشیاری شدید و وخیم تر شدن اوضاع اپیدمیولوژیک در شهر از 13 نوامبر در مسکو اعمال می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>