سهمیه بینندگان برای تئاترها و سالن های کنسرت مسکو کاهش یافت

محدودیت های جدیدی در رابطه با رژیم هوشیاری شدید و وخیم تر شدن اوضاع اپیدمیولوژیک در شهر از 13 نوامبر در مسکو اعمال می شود.