موزه های متروپولیتن در برابر تعطیلی

موزه پوشکین و موزه تاریخی از مقامات می خواهند موزه های مسکو را تعطیل نکنند و به آنها اجازه دهند به طور مشابه با تئاترها و سینماها فعالیت کنند – با محدودیت های اضافی.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>