موزه های متروپولیتن در برابر تعطیلی

موزه پوشکین و موزه تاریخی از مقامات می خواهند موزه های مسکو را تعطیل نکنند و به آنها اجازه دهند به طور مشابه با تئاترها و سینماها فعالیت کنند – با محدودیت های اضافی.