موسورگسکی ناشناخته: ارائه شماره ویژه آکادمی موسیقی

در 22 مارس، کنسرتی به 90 سالگی مجله آکادمی موسیقی در عمارت Prove در خیابان Novaya Basmannaya برگزار شد.