نوازندگان اصرار داشتند که متفاوت لباس بپوشند

نوازندگان باید لباس های تاکسدو و لباس های بلند را به نفع لباس های متنوع تر کنار بگذارند.