DSHI سیستم تأمین مالی را تغییر خواهد داد

قبلاً چنین پیشنهادی توسط پیکنیست Ekaterina Mechetina ارائه شده بود. وی معتقد است که سیستمی که بر اساس آن کودکان با یک قیمت مشخص گواهی شخصی برای آموزش اضافی دریافت می کنند ناقص است. هزینه گواهی توسط مقامات منطقه ای تعیین می شود و اغلب دست کم گرفته می شود. در چنین شرایطی ، مدارس هنری کودکان مجبورند برنامه های درسی ساده و ارزان را با هزینه کیفیت ایجاد کنند. حکمی مبنی بر لغو این عمل اکنون در حال توافق است و به زودی ، معاون وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه ، اولگا یاریلووا ، تصویب خواهد شد.